komunikat jury / porota zpráva

Projekty nadesłane na konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting 2017 „Równowaga” oceniło Jury na posiedzeniu, które odbyło się 16 lutego 2018 roku w Design Bank w Bielsku-Białej.
Jury zebrało się w składzie: Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava, dr hab. Andrzej Sobaś – WP ASP Katowice, dr hab. Marek Liskiewicz – WFP ASP Kraków, Krzysztof Gieleciak – Urząd Miasta Bielsko-Biała, Jacek Graś – FLID Bielsko-Biała.
Zgodnie z regulaminem przedmiotem konkursu były projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego obejmujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Celem konkursu było budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań wzorniczych oraz upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra i zasad gospodarowania nią. Przy ocenie projektów Jury stosowało kryteria sformułowane w regulaminie konkursu: (1) innowacyjność i oryginalność, (2) optymalne połączenie funkcjonalności, walorów ergonomicznych, estetycznych i ekologicznych, (3) optymalizacja zużycia energii i materiałów w fazie produkcji, eksploatacji produktu oraz możliwość jego recyklingu po okresie zużycia, (4) forma prezentacji, jej przejrzystość i spójność.
Jury oceniło 62 projekty nadesłane na konkurs z zadowoleniem konstatując ich wysoki poziom merytoryczny. Przyznano nagrodę główną, nagrody za najlepsze prace w kategoriach: technologia, środowisko, edukacja, oraz wyróżnienia.
Nagrodę Główną Arting w wysokości 10000 zł ufundowaną przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Jacka Krywulta otrzymał Patryk Kurczab za projekt WALLTEK – innowacyjne urządzenie do budowania w technologii 3D.
Nagrodę Arting w kategorii Technologia w wysokości 4000 zł otrzymała Radka Pavelkova i Bohumil Horak za projekt BATOH – będący inżyniersko dopracowaną metodą otrzymywania energii z ruchu człowieka.
Nagrodę Arting w kategorii Środowisko w wysokości 4000 zł ufundowaną przez Burmistrz Czechowic-Dziedzic otrzymali Aleksander Litwiński, Antoni Michalak i Anna Nana Piękniś za projekt STUDNIA – funkcjonalny filtr do wody dla krajów trzeciego świata.
Nagrodę Arting w kategorii Edukacja w wysokości 4000 zł ufundowaną przez Euroregion Beskidy otrzymała Aleksandra Rutkowska za projekt VISTLA – podejmujący temat odpowiedzialnego podejścia do turystyki wiślanej.
Wyróżnienie Arting w wysokości 1000 zł otrzymali: Anna Krowińska (LAMPION), Agnieszka Pluszczewicz (BALONDOM), Aleksandra Rutkowska (AERIS AQAPONICS), Agata Śmieszko (ZALEW), Kinga Kostka (Z BIELSKA+BIAŁEJ), Agnieszka Zygmunt (SWAWOLE).
Honorowe tytuły Laur Arting otrzymali: Mikołaj Nicer, Grzegorz Szczupał (ALTERN), Jakub Gielata, Jakub Kojder (SMART CITY), Karolina Filcek (OBUWIE), Zespół studentów UA w Poznaniu (UPCYKLING), Dorota Gondka (BERRY), Sonia Kalandyk, Anna Pielesz (.MOD), Agata Łobaczuk (WODA W MIEŚCIE), Wioletta Mikołajczyk (ROSNĘ Z DZIECKIEM), Adrianna Paskiewicz (ORBIO), Barbara Stelmachowska (VEGAN, RECYCLED HANDMADE), Szymon Karpowicz (ROWER), Joanna Muszyńska, Mateusz Walczak (FALOCHRON), Tomasz Ferczykowski, Michał Kozłowski (EDGER)
Jury dziękuje wszystkim autorom nadesłanych projektów za ich pracę i pomoc w budowaniu świadomości odpowiedzialnego wzornictwa.

 

Projekty zaslané do soutěže průmyslových vzorů Projekt Arting 2017 „Rovnováha” hodnotila porota, která společně zasedla dne 16. února 2018 v Design Bank v Bielsku-Białé.
Porotu tvořili: Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava, dr hab. Andrzej Sobaś – Fakulta projektování ASP [AVU] Katowice, dr hab. Marek Liskiewicz – Fakulta průmyslových forem ASP [AVU] Kraków, Krzysztof Gieleciak – Městský úřad Bielsko-Biała, Jacek Graś – FLID Bielsko-Biała.
Podle soutěžního řádu byly předmětem soutěže projekty v oblasti průmyslového designu s řešeními, které zlepšují postavení člověka a jeho prostředí podle principů udržitelného rozvoje a úcty k energii. Cílem soutěže bylo posilování vědomí úlohy průmyslového designu v rámci udržitelného rozvoje a to tvorbou inovativních řešení v oblasti designu a propagace pojmu energie jakožto společné hodnoty a také zásad hospodaření s energií. Ve svém hodnocení porota zohlednila kritéria podle soutěžního řádu: (1) inovace a originalita, (2) optimální propojení funkčnosti, ergonomických, estetických a ekologických hodnot, (3) optimalizace spotřeby energie a materiálů během výroby a provozu produktu a také možnost jeho recyklace po využití, (4) forma prezentace, její jasnost a ucelenost.
Porota vyhodnotila 62 projektů zaslaných do soutěže a s radostí konstatovala, že byly na vysoké odborné úrovni. Byla udělena hlavní cena, cena za nejlepší práci v kategoriích: technologie, životní prostředí, vzdělávání a také čestná uznání.
Hlavní cenu Arting ve výši 10000 PLN financovanou starostou města Bielsko-Biała Jackem Krywultem obdržel Patryk Kurczab za projekt WALLTEK – inovativní zařízení pro stavby s použitím technologie 3D.
Cenu Arting v kategorii technologie ve výši 4000 PLN obdrželi Radka Pavelková a Bohumil Horák za projekt BATOH, který je inženýrsky propracovanou metodou získáváni energie z pohybu člověka.
Cenu Arting v kategorii životní prostředí ve výši 4000 PLN financovanou obdrželi Aleksander Litwiński, Antoni Michalak i Anna Nana Piękniś za projekt STUDNA – funkční filtr na vodu pro země třetího světa.
Cenu Arting v kategorii vzdělávání ve výši 4000 PLN financovanou Euroregionem Beskydy obdržela Aleksandra Rutkowska za projekt VISTLA, která pojednává o zodpovědném přístupu k říčnímu cestovnímu ruchu po řece Visle.
Čestné uznání Arting ve výši 1000 PLN obdrželi: Anna Krowińska (LAMPION), Agnieszka Pluszczewicz (BALONDOM), Aleksandra Rutkowska (AERIS AQAPONICS), Agata Śmieszko (ZALEW), Kinga Kostka (Z BIELSKA+BIAŁEJ), Agnieszka Zygmunt (SWAWOLE).
Čestné vyznamenání Vavřín Arting obdrželi: Mikołaj Nicer, Grzegorz Szczupał (ALTERN), Jakub Gielata, Jakub Kojder (SMART CITY), Karolina Filcek (OBUWIE), Zespół studentów UA w Poznaniu (UPCYKLING), Dorota Gondka (BERRY), Sonia Kalandyk, Anna Pielesz (.MOD), Agata Łobaczuk (WODA W MIEŚCIE), Wioletta Mikołajczyk (ROSNĘ Z DZIECKIEM), Adrianna Paskiewicz (ORBIO), Barbara Stelmachowska (VEGAN, RECYCLED HANDMADE), Szymon Karpowicz (ROWER), Joanna Muszyńska, Mateusz Walczak (FALOCHRON), Tomasz Ferczykowski, Michał Kozłowski (EDGER)
Porota děkuje všem autorům zaslaných projektů za jejich práci a pomoc při budování uvědomění v oblasti zodpovědného designu.