Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
Pracuje w Katedrze Cybernetyki oraz BMI Wydziału Elektrotechniki i Informatyki VŠB-TU Ostrava. Studiował technologię mechaniczną i robotechnikę. Pracę doktorską na kierunku Elektronika z roku 1998 zwieńczył habilitacją w dziedzinie cybernetyki technicznej. Zajmuje się robotyką, sztuczną inteligencją oraz alternatywnymi źródłami energii. Od roku 2000 prowadzi grupę badawczą zajmującą się problematyką pomiarów i zarządzania odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii. Jest dyrektorem szeregu projektów badawczych. Obecnie trwające projekty są zorientowane na edukację w dziedzinie gospodarki niskowęglowej i technologii sekwestracji CO2 z procesów metalurgicznych Jest leaderem VŠB-TUO w dziedzinie motywacji uczniów szkół średnich do dalszego kształcenia. Organizuje od lat programy i konkursy Zasilanie Słońcem, czy Liga Robotyczna. Wykłada na zagranicznych uczelniach w Anglii, na Islandii, w Chinach i w innych krajach. Jest administratorem Laboratorium Ogniw Paliwowych oraz Laboratorium Prototypów CPIT VŠB-TUO. Prowadzi Wspólne Centrum Badań i Monitoringu Trianon w Czeskim Cieszynie oraz Wspólny Instytut Badań i Rozwoju Elektromobilności KAIPAN w mieście Smržovka.
Kontakt:
VŠB-TU Ostrava, FEI, kat.450, 17.listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba,
Tel./fax: 59 -732 -9339 0 70 E-mail: [email protected],
http://fuelcell.vsb.cz, http://hydrogenix.vsb.cz, http://saze.vsb.cz
Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D. Pracuje na katedře Kybernetiky a BMI, fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Studoval mechanickou technologii a robototechniku. Doktorská práce z oboru Elektronika v roce 1998 byla završena habilitací v oboru Technická kybernetika. Zaměřuje se na robotiku, umělou inteligenci a alternativní zdroje energie. Od roku 2000 vede výzkumnou skupinu zaměřující se na problematiku měření a řízení obnovitelných a alternativních zdrojů energií. Je řešitelem řady výzkumných projektů. Současně probíhající projekty jsou zaměřeny na Vzdělávání v oblasti nízkouhlíkové ekonomiky a technologie seqestrace CO2 z metalurgických procesů. Je leaderem VŠB-TUO v oblasti motivace studentů středních škol k dalšímu studiu. Dlouhodobě organizuje programy a soutěže Napájeni Sluncem či Robotická liga. Přednáší na zahraničních vysokých školách v Anglii, Islandu, Číně a dalších. Je správcem Laboratoře palivových článků a Prototypové laboratoře CPIT VŠB-TUO. Vede Společné výzkumné a monitorovací centrum Trianon v Českém Těšíně a Společné výzkumné a vývojové pracoviště pro elektromobilitu KAIPAN ve Smržovce.
Kontakt:
VŠB-TU Ostrava, FEI, kat.450, 17.listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba,
Tel./fax: 59-732-9339, E-Mail: [email protected],
http://fuelcell.vsb.cz, http://hydrogenix.vsb.cz, http://saze.vsb.cz

czytaj / číst pdf:   pdf_BH

wideo:   https://www.youtube.com/watch?v=upemsFv_XTE