PL

12.04.2018 

Konferencja Projekt Arting „Równowaga” – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wystawa nagrodzonych projektów

 

Program:

11.30 – 11.00
Rejestracja uczestników
11.00 – 11.10
Przywitanie gości: Zbigniew Michniowski – Prezes Stowarzyszenie Region Beskidy, Jacek Graś – Prezes Fundacji Ludzie-Innowacje-Design
11.10 – 11.30
dr Patrycja Rudnicka UŚ
dr Marta Więckowska ASP Katowice
Wiedza, umiejętności, postawy – edukacja projektantów dla zrównoważonego rozwoju / Znalosti, dovednosti, postoje
– vzdělávání projektantů pro udržitelný rozvoj
11.30 – 11.50
dr Anna Szwaja ASP Kraków
Alternatywna równowaga / Alternativní rovnováha
11.50 – 12.10
Przerwa / Poczęstunek
12.10 – 12.30
dr Bohumil Horak VSB Ostrava:
Od zrównoważonego rozwoju po projektowanie i entuzjazm tworzenia, który jest robotom obcy / Od udržitelnosti k designu
a nadšení z tvoření, které je robotům cizí

12.30 – 12.50
Zbigniew Michniowski:
Formuła zrównoważonego rozwoju / Vzorec udržitelného rozvoje

12.50
Panel dyskusyjny
13.00 – 14.00
Rozstrzygnięcie konkursu Projekt Arting 2017 „Równowaga” wręczenie nagród laureatom konkursu

14.00
Otwarcie wystawy inauguracyjnej Projekt Arting 2017

 

16.02.2018

Zebranie jury.

 

15.01.2018

Uwaga: zmiana terminu składania prac z 31.01.2018 na 12.02.2018 roku  /  Poznámka: změna data podání prací od 31.01.2018 do 12.02.2018

 

Temat

Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

Celem konkursu jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, oraz upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra i zasad gospodarowania nim.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach: Technologia, Środowisko, Edukacja.

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia a także projekty już zrealizowane przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.

Nagrody

W konkursie przewidziano pulę nagród w wysokości 30 000 złotych a główna nagroda wyniesie 10 000 złotych.

Termin

Prace konkursowe wraz załącznikami należy złożyć do 31 stycznia 2018 roku w siedzibie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design osobiście albo za pośrednictwem poczty lub kuriera za poświadczeniem zwrotnym odbioru. Adres: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9.

Wystawy

Nadesłane projekty zostaną zaprezentowane w kwietniu 2018 roku podczas cyklu wystaw pokonkursowych w Polsce i za granicą.

Organizacja

Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.

Partnerami konkursu są wyższe szkoły kształcące projektantów wzornictwa przemysłowego.

Konkurs ma formułę międzynarodową i jest współfinansowany przez Euroregion Beskidy.

Organizatorem konkursu jest Miasto Bielsko-Biała i Fundacja Ludzie-Innowacje-Design.

Dlaczego Równowaga?

Konkurs wzornictwa przemysłowego Projekt Arting 2017 nosi tytuł „Równowaga”. Jest kolejną edycją (po dwóch poprzednich: 2013 „Energia jutra” i 2015 „Miejsce w którym żyjemy”) poświęconą projektowaniu zrównoważonemu.

Pojęcie „równowagi” jest kluczowe dla diagnozy przyczyn destabilizacji świata. Dążenie do równowagi, jest zdaniem naukowców, podstawową zasadą obowiązującą w przestrzeni kwantowej i kosmologicznej. Na poziomie komórek i organizmów złożonych, ekosystemów i społeczności, nauk materialnych i duchowych. Może „równowaga” powinno stać się ważnym kryterium projektowania przedmiotów i procesów. Równowaga pomiędzy technologią a naturą, kulturą a gospodarką, zyskiem a zdrowiem, potrzebą a konsumpcją, informacją a wolnością.

Projektowanie zrównoważone podejmuje tematy zrównoważonego rozwoju, którego popularna definicja brzmi: „na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Pogłębione analizy zebrano w artykułach eksperckich powstałych na potrzeby katalogu i zawartych na stronie konkursu (www.arting2017.flid.pl).

Zmiany jakościowe świadomości społeczeństw zachodzą po przekroczeniu pewnego progu zmian świadomości indywidualnych. Zgodnie z tą teorią ilość pomysłów, inspiracji, koncepcji projektantów i przemyśleń odbiorców, powinna skutkować realnymi zmianami na lepsze. Przynajmniej takie założenie przyświeca organizowaniu wystaw i seminariów, na których jak największa ilość osób pozna idee projektów nadesłanych na konkurs.

Konkurs ma formułę międzynarodową i jest elementem polsko-czeskiej akcji edukacyjnej na obszarze Euroregionu Beskidy. Planowana jest uroczystość wręczenia nagród połączona z międzynarodową konferencją oraz cykl wystaw i seminariów po obu stronach granicy. Zapraszamy projektantów z Polski i Czech by poprzez swoje projekty dołączyli do poszukiwań „Równowagi”.

 

CZ

Téma

Předmětem soutěže jsou projekty z oblasti průmyslového designu navrhující řešení na zlepšení fungování člověka a jeho okolí v souladu s principy vyváženého rozvoje a šetření energie. Cílem soutěže je utvářet povědomí o významu průmyslového designu ve vyváženém rozvoji a rozšiřovat pojem energie jako společného dobra.

kategorie

Technologie, Prostředí, Vzdělávání.

účastníci

Soutěže se můžou zúčastnit studenti a absolventi oboru průmyslový design, architektury, školy technické, projektanti designu, architekti, inženýři a projektové týmy.

ceny

Soutěží se o ceny v celkové hodnotě 30 000 polských zlotých a hlavní cenou je 10 000 polských zlotých.

termín

Soutěžní práce včetně příloh zasílejte do 31. ledna 2018 roku na adresu: Nadační fond Lidé-Inovace-Design / Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9.

vzdělávací akce

Zaslané projekty budou prezentovány na jaře 2018 roku během cyklu výstav a vzdělávacích seminářů v Polsku a v zahraničí.

organizace

Patronem soutěže je Primátor Města Bielsko-Biała.

Organizátorem soutěže je Město Bielsko-Biała a Nadační fond Lidé-Inovace-Design.

Proč Rovnováha?

Soutěž z oblasti průmyslového designu Projekt Arting 2017 nosí název „Rovnováha” („Równowaga”). Je to další edice (po dvou předchozích:  2013 „Energie zítřka“ („Energia jutra”) a 2015 „Místo, v němž žijeme“ („Miejsce w którym żyjemy”) věnovaná trvale udržitelnému navrhování.

Pojem „rovnováha“ je klíčový pro diagnózu příčin destabilizace světa. Podle názoru vědců je touha po rovnováze základním principem, který platí v kvantovém a kosmologickém prostoru. Na úrovni buněk a složitých organismů, ekosystémů a společenstev, materiálních a duchovních věd. Možná že by se „rovnováha“ měla stát důležitým kritériem pro navrhování předmětů a procesů. Rovnováha mezi technologií a přírodou, kulturou a ekonomikou, ziskem a zdravím, potřebou a spotřebou, informací a svobodou.

Trvale udržitelné navrhování se zabývá problémy udržitelného rozvoje, jehož populární definice zní: „na současné civilizační úrovni je možný trvale udržitelný rozvoj, tj. takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své”. Prohloubené analýzy byly shromážděny v článcích psaných znalci, které byly vytvořeny pro potřeby katalogu a jsou obsaženy na stránkách soutěže (www.arting2017.flid.pl).

Kvalitativní změny ve společenském vědomí nastávají, pokud dojde k překročení určité prahové hodnoty změn ve vědomí jednotlivců. Podle této teorie počet nápadů, inspirací, koncepcí designérů a úvah příjemců by měl vyústit v reálné změny k lepšímu. Tento předpoklad je přinejmenším účelem pořádání výstav a seminářů, na nichž co nejvíc lidí se obeznámí s myšlenkami návrhů zaslaných do soutěže.

Soutěž má mezinárodní charakter a je součástí polsko-české vzdělávací akce na území Euroregionu Beskydy. Je naplánované slavnostní předání cen spolu s mezinárodní konferencí, jakož i série výstav a seminářů na obou stranách hranice. Zveme designéry z Polska a České republiky, aby se prostřednictvím svých návrhů připojili k pátrání po „Rovnováze”.

 

Uwaga: zmiana terminu składania prac z 31.01.2018 na 12.02.2018 roku  /  Poznámka: změna data podání prací od 31.01.2018 do 12.02.2018

REGULAMIN

Konkurs Wzornictwa Przemysłowego „Równowaga” Projekt Arting 2017

§ 1. Zasady Konkursu

1. Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii.

2. Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach: Technologia, Środowisko, Edukacja.

3. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia a także projekty już zrealizowane przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.

4. Prace konkursowe wraz załącznikami należy złożyć w siedzibie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design osobiście albo za pośrednictwem poczty lub kuriera za poświadczeniem zwrotnym odbioru.
Adres: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9.

§ 2. Cele konkursu

1. Budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych.

2. Upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim.

§ 3. Organizacja

1. Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.

2. Partnerami konkursu są wyższe szkoły kształcące projektantów wzornictwa przemysłowego.

3. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ludzie-Innowacje-Design z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gazownicza 9, zwana dalej Organizatorem.

4. Konkurs Wzornictwa Przemysłowego „Równowaga” jest trzecią edycją nowej formuły konkursu Projekt Arting organizowanego przez Urząd Miasta Bielsko-Biała od 1994 roku.

5. Na stronie konkursu powstanie baza informacji o zagadnieniach dotyczących tematyki konkursu.

§ 4. Uczestnicy konkursu

1. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

2. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, jurorzy oraz członkowie ich rodzin.

3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Fundacji oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 133, poz. 833).

§ 5. Warunki uczestnictwa

1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych stanowiący załącznik nr 1.

2. Dokumentacja projektowa w postaci cyfrowej na nośniku CD zawierająca:
– plansza w formacie B1 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym,
– plansza w formacie A3 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym będąca zmniejszoną wersją planszy B1,
– opis projektu o długości maksymalnej 400 znaków,
– materiały niezbędne do przygotowania dalszej prezentacji projektu w materiałach drukowanych i multimedialnych np. rysunki, zdjęcia, wizualizacje,
– zdjęcie autora lub autorów projektu do katalogu wystawy.

3. Oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika prawa własności i praw autorskich do pracy konkursowej stanowiące załącznik nr 2.

§ 6. Nagrody

1. W konkursie przewiduje się pulę nagród w wysokości 30000 zł. Nagroda główna 10000 zł, zwycięzca kategorii 4000 zł, wyróżnienia 1000 zł.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród nieprzewidzianych w Regulaminie oraz do innych zmian wynikających z decyzji Jury.

3. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu. Płatnikiem podatku jest fundator nagrody. Fundator ma prawo potrącić kwotę odpowiadającą wysokości podatku z wyżej wymienionej nagrody do czego Uczestnik Konkursu nieodwołalnie upoważnia fundatora nagrody.

4. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika.

5. Jeżeli nagrodzona praca konkursowa została zgłoszona przez kilka osób, należy im się wspólnie jedna nagroda. W takim wypadku nagroda zostanie wypłacona na jeden rachunek bankowy wskazany na piśmie przez wszystkich uczestników, którzy pracę zgłosili.

6. Uczestnik nie ma prawa do nagrody jeżeli okaże się, że jego oświadczenia i zobowiązania zawarte w Załącznikach do Regulaminu były nieprawdziwe, nieskuteczne lub bezprawne.

§ 7. Terminy

1. Dokumentację projektową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora do 31.01.2018 roku.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas ceremonii wręczania nagród na wystawie pokonkursowej w marcu 2018 roku. Dokładna data i miejsce zostanie zamieszczona na stronie internetowej konkursu.

§ 8. Jury

1. Jury konkursowe powoływane jest przez Organizatora i liczy 5 osób.

2. W skład jury wchodzą eksperci, projektanci wzornictwa, przedstawiciele uczelni będących partnerami konkursu, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i przedstawiciel Organizatora. Pełny skład jury zostanie ogłoszony na stronie konkursu www.flid.pl

§ 9. Kryteria oceny projektów

1. Innowacyjność, oryginalność.

2. Optymalne połączenie funkcjonalności, walorów ergonomicznych, estetycznych i ekologicznych.

3. Optymalizacja zużycia energii i materiałów w fazie produkcji i eksploatacji produktu oraz możliwość jego recyklingu po okresie zużycia.

4. Forma prezentacji, jej przejrzystość i spójność.

§ 10. Wykorzystanie projektów

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych projektów do celów popularyzacji konkursu oraz projektantów uczestniczących w konkursie za pośrednictwem wydawnictw, prasy, nośników elektronicznych i innych środków masowego przekazu z uwzględnieniem wszelkich wystaw pokonkursowych bez uiszczania honorarium autorskiego.

2. Przewiduje się publikację katalogu konkursowego prezentującego projekty, zarówno zgłoszone do konkursu, jak i wyselekcjonowane przez jury.

3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu prac konkursowych uczestnikom. Po zakończeniu konkursu uczestnik może odebrać pracę konkursową z miejsca, do którego została ona przesłana , na własny koszt, w terminie do dnia 30.06.2018 roku. Po tej dacie organizator nie jest zobowiązany do przechowywania pracy konkursowej.

§ 11. Prawa autorskie i ochrona prawna

1. Na uczestnikach ciąży obowiązek ochrony prawnej projektu, co oznacza, że autorzy sami będą dochodzili swoich praw, gdyby doszło do ich naruszenia, na podstawie odpowiednich przepisów Prawa Autorskiego.

2. Prawa autorskie oraz autorskie prawa majątkowe pozostają własnością twórców, chyba, że zostaną określone odrębną umowa
z producentem. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie tych umów.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Treść niniejszego Regulaminu i załączniki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.flid.pl a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późniejszymi zmianami).

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

6. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, gdy konieczność ich dokonania wynikła po jego opracowaniu. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują uczestników konkursu i organizatora od chwili ich opublikowania na stronie internetowej organizatora.

 

PRAVIDLA

Soutěž v průmyslovém designu „Rovnováha” („Równowaga”) Projekt Arting 2017

§ 1. Zásady Soutěže

1. Předmětem soutěže jsou projekty z oblasti průmyslového designu navrhující řešení ke zlepšení fungování člověka a jeho prostředí v souladu s principy udržitelného rozvoje a energetické úspornosti.

2. Projekty lze podávat ve třech kategoriích: Technologie, Životní prostředí, Vzdělávání.

3. Do soutěže lze přihlásit projekty ve fázi koncepce nebo realizace, jakož i projekty, které už byly realizovány, přičemž počet prací přihlášených jedním účastníkem nebo týmem není omezen.

4. Soutěžní práce včetně příloh musí být podány do sídla Nadace Ludzie-Innowacje-Design, a to osobně nebo prostřednictvím pošty/kurýrem s potvrzením o doručení dopisu (dodejkou).
Adresa: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9.

§ 2. Cíle soutěže

1. Budování povědomí o významu průmyslového designu v udržitelném rozvoji prostřednictvím vytváření inovativních designérských projektů.

2. Prosazování koncepce energie jako společného dobra a principů hospodaření s ní.

§ 3. Organizace

1. Patronem soutěže je Starosta města Bílsko-Bělá (Prezydent Miasta Bielska-Białej) a Městský úřad Bílsko-Bělá (Urząd Miasta Bielsko-Biała).

2. Partnery soutěže jsou vysoké školy zaměřené na přípravu průmyslových designérů.

3. Organizátorem soutěže je Nadace (Fundacja) Ludzie-Innowacje-Design se sídlem v Bílsku-Bělé, Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9, dále jen Organizátor.

4. Soutěž v průmyslovém designu „Rovnováha” je třetí edice nové formule soutěže Projekt Arting pořádané Městským úřadem Bílsko-Bělá od roku 1994.

5. Na stránkách soutěže vznikne databáze informací o problematice týkající se tematiky soutěže.

§ 4. Účastníci Soutěže

1. Soutěže se mohou zúčastnit studenti a absolventi fakult průmyslového designu nebo architektury technických vysokých škol, designéři, architekti, inženýři a projektové týmy.

2. Soutěže se nesmějí zúčastnit organizátoři, porotci a jejich rodinní příslušníci.

3. Osoby, které se účastní soutěže, vyjadřují souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze Nadace a s jejich zpracováním pro potřeby soutěže, v souladu se Zákonem ze dne 29. 8. 1997, o ochraně osobních údajů (Sb. č. 133, pol. 833).

§ 5. Podmínky účasti

1. Přihlašovací formulář včetně souhlasu se zpracováním údajů, který tvoří přílohu č. 1.

2. Projektová dokumentace v digitální formě na CD nosiči obsahující:
– tabuli ve formátu B1, horizontální uspořádání, rozlišení 300 DPI, v editovatelném formátu PDF,
– tabuli ve formátu A3, horizontální uspořádání, rozlišení 300 DPI, v editovatelném formátu PDF, která je zmenšenou verzí tabule B1,
– popis projektu s maximálním počtem 400 znaků,
– materiály potřebné k přípravě další prezentace projektu v tištěných a multimediálních materiálech, např. výkresy, snímky, vizualizace,
– fotografie autora/autorů projektu do katalogu výstavy.

3. Prohlášení účastníka o tom, že mu patří vlastnické právo a autorská práva k soutěžní práci, které tvoří přílohu č. 2.

§ 6. Ceny

1. V rámci soutěže jsou připraveny ceny v celkové hodnotě 30000 PLN. Hlavní cena je 10000 PLN, vítěz kategorie 4000 PLN, vyznamenání 1000 PLN.

2. Organizátor si vyhrazuje právo udělovat dodatečné ceny nezahrnuté v Pravidlech a provádět jiné změny rozhodnutí Poroty.

3. Podle ustanovení zákona o dani z příjmů fyzických osob příjem v podobě ceny ze soutěže se zdaňuje. Poplatníkem daně je zakladatel ceny. Zakladatel je oprávněn odečíst částku, která odpovídá výši daně z výše uvedené ceny, k čemuž Účastník Soutěže neodvolatelně zplnomocňuje zakladatele ceny.

4. Cena bude vyplácena na bankovní účet uvedený účastníkem.

5. Byla-li oceněná soutěžní práce přihlášena několika osobami, náleží jim jedna cena společně. V tomto případě bude cena vyplácena na jeden bankovní účet písemně uvedený všemi účastníky, kteří práci přihlásili.

6. Účastník nemá nárok na získání ceny, pokud bude zjištěno, že byly jeho prohlášení a závazky obsažené v Přílohách Pravidel nepravdivé, neúčinné nebo nezákonné.

§ 7. Lhůty

1. Projektová dokumentace včetně příloh musí být podána do sídla Organizátora do 31. 1. 2018.

2. Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat během slavnostního předání cen na posoutěžní výstavě v březnu 2018. Přesné datum a místo budou zveřejněny na webových stránkách soutěže.

§ 8. Porota

1. Soutěžní porota je jmenována Organizátorem a skládá se z 5 osob.

2. Porotu tvoří znalci, designéři, zástupci vysokých škol – partnerů soutěže, zástupce Starosty města Bílsko-Bělá a zástupce Organizátora. Kompletní složení poroty bude zveřejněno na stránkách soutěže www.flid.pl

§ 9. Kritéria hodnocení projektů

1. Inovativnost, originalita.

2. Optimální kombinace funkčnosti, ergonomických, estetických a ekologických hodnot.

3. Optimalizace spotřeby energie a materiálů ve fázi výroby a používání výrobku, jakož i možnost jeho recyklace po skončení doby užívání.

4. Forma prezentace, její průhlednost a soudržnost.

§ 10. Využití projektů

1. Organizátoři si vyhrazují právo využít všechny obdržené projekty pro účely popularizace soutěže a návrhářů, kteří se soutěže zúčastňují, a to prostřednictvím publikací, tisku, elektronických nosičů a ostatních prostředků masové informace, se zohledněním všech posoutěžních výstav, bez výplaty autorských honorářů.

2. Je naplánováno zveřejnění katalogu soutěže, v němž budou prezentovány projekty, a to jak ty, které byly přihlášeny do soutěže, tak i ty, které vybere porota.

3. Organizátor není zavázán vrátit soutěžní práce účastníkům. Po skončení soutěže si může účastník vyzvednout soutěžní práci z místa, kam byla zaslána, a to na vlastní náklady, ve lhůtě do 30. 06. 2018. Po tomto datu není organizátor zavázán soutěžní práci uchovávat.

§ 11. Autorská práva a právní ochrana

1. Na účastnících spočívá povinnost právně chránit projekt, což znamená, že budou autoři svá práva sami uplatňovat, pokud by došlo k jejich porušení, a to na základě příslušných ustanovení Autorského práva.

2. Autorská práva a majetková práva autorská zůstávají vlastnictvím tvůrců, ledaže budou upravena v samostatné smlouvě s výrobcem. Organizátoři nenesou odpovědnost za realizaci těchto smluv.

§ 12. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré spory a nároky, které se Soutěží souvisejí, budou řešeny obecným soudem příslušným pro sídlo Organizátora.

2. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se používají všeobecně platné právní předpisy.

3. Obsah těchto Pravidel včetně příloh je přístupný ke stažení na webových stránkách Organizátora www.flid.pl, a bude také zpřístupňován všem zájemcům v sídle Organizátora.

4. Soutěž není náhodná hra, tombola, sázka nebo propagační loterie, jejíž výsledek závisí na náhodě ve smyslu čl. 2 zákona ze dne 29. července 1992, o hrách a sázkách (Sb. č. 68, pol. 341, ve znění pozdějších předpisů).

5. Pravidla nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení.

6. Organizátor je oprávněn provádět změny v Pravidlech, vznikne-li potřeba provedení změn po jejich vypracování. Změny nabývají platnosti a jsou závazné pro účastníky soutěže a organizátora od okamžiku jejich zveřejnění na internetových stránkách organizátora.